Villkor

Allmänt

Intrecept (Tjänsten) drivs av Raddle AB (Företaget) och är en digital tjänst för förskrivning av läkemedel och hjälpmedel. Tjänsten riktar sig till yrkespersoner med förskrivningsrätt (Användaren). Användarna kan nyttja tjänsten för att förskriva läkemedel till patienter genom att ange patientens fullständiga personnummer eller födelsedatum i de fall personnumret ej finns tillgängligt. Genom att använda tjänsten godkänner användaren nedanstående användarvillkor och förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med svensk lag.

Hantering av personuppgifter

Vid registrering kontrolleras de uppgifter som Användaren har uppgett mot Socialstyrelsens register över behöriga förskrivare för att bekräfta yrkestillhörighet, legitimation och giltighet. Informationen ingår i det meddelande som Tjänsten på begäran av Användaren skickar till receptedepot Human och är nödvändig för att möjliggöra förskrivningen. Företaget ansvarar för att lämpliga tekniska- och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Användaren accepterar att information kan hämtas ut på begäran av e-hälsomyndigheten för kontroll av Användaren. Användaren accepterar att Företaget får använda information kommersiellt i marknadsföring och informationskampanjer i enlighet med Läkemedelslagen (2015:315) samt för att utföra förbättringar i Tjänsten. Användaren har rätt att begära ut informationen om sina personuppgifter och har även rätt att få sin information redigerad om informationen är felaktig eller ofullständig. Användaren har också rätt att få sin information raderad från Tjänsten.

Användarens skyldighet

Användaren garanterar att de uppgivna personuppgifterna är korrekta samt att Användaren innehar giltig legitimation och förskrivningsrätt, känner till de rådande lagar och reglerar om behandling och förskrivning samt är insatt i de skyldigheter och krav som ställs på denne vid behandling och förskrivning av läkemedel enligt Patientdatalagen (2008:355), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:13), Läkemedelslagen (2015:315) samt övriga tillämpliga lagar och föreskrifter.

Ansvarsbegränsning

Företaget har inget ansvar i hur Användaren nyttjar Tjänsten och har inte heller ansvar mot patienten som fullt ut ansvaras av Användaren. Företaget ansvarar inte för påstådd eller inträffad skada eller förlust som direkt eller indirekt beror på Tjänsten, varken till Användaren eller till patient. Företaget frånsäger sig ansvar för förskrivningsfel i Tjänsten, oavsett om dessa beror på felskrivning, tekniska fel eller fel från tredje part, exempelvis SiL. Företaget ansvarar inte heller för eventuella skador, verkningar- eller biverkningar som kan uppkomma av läkemedel som förskrivits från Tjänsten utan håller Användaren i egenskap av förskrivare som ansvarig för patienten. Företaget avsäger sig ansvar från påstådda eller inträffade skador som uppstått i samband med driftstopp, vare sig dessa sker i Tjänsten eller i tredje part, exempelvis hos E-hälsomyndigheten.

Drift och utveckling

Av hänsyn till myndighetsbeslut och tekniska aspekter förbehåller sig Företaget rätten att löpande modifiera och vidareutveckla innehållet i Tjänsten. Vid större underhåll eller uppdateringar som kan komma att leda till driftstopp förbehåller sig företaget rätten att skicka information till Användaren.

Giltighet

I samband med registrering godkänner Användaren villkoren för Tjänsten som gäller fram tills dess att Tjänsten upphör, Användaren säger upp avtalet eller Användaren stängs av från Tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att stänga av Användaren om Användaren bryter mot något av villkoren i avtalet. Företaget har rätt att avveckla Tjänsten och stänga av Användaren.

Ändring i villkor

Företaget har rätt att ändra användarvillkoren, exempelvis pga implementering av nya funktioner alternativt pga nya direktiv från myndigheter eller lagförändringar som kan komma att ske med omedelbar verkan. Vid förändringar av användarvillkor förbinder sig Företaget att informera Användaren via Tjänsten eller via e-post och om Användaren efter förändringen fortsätter att använda Tjänsten uppfattas handlandet som ett accepterande av de nya användarvillkoren.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till Tjänsten inklusive immateriella tillgångar såsom dokument, företagsnamn och logo ägs av Företaget. Nyttjande av Tjänsten eller tillhörande material eller komponenter i strid med avtalet kan utgöra intrång i Företaget upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och kan bli föremål för såväl civilrättsliga som straffrättsliga åtgärder i enlighet med vad som i lag föreskrivs härom.

Force Majeure

Företaget ansvarar inte för förhållanden som ligger utanför Företagets kontroll, exempelvis elavbrott, störningar i tele-och operativnät, olyckshändelser (exempelvis men inte begränsat till krig, naturkatastrof, pandemi, upplopp), arbetskonflikt i Företaget eller förändrade myndighetsbestämmelser.